Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1.1.2014

1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“ nebo „VOP“) se řídí všechny právní vztahy vzniklé mezi BMC – TECH s.r.o. jako dodavatelem zboží prací či služeb (dále jako „dodavatel“ nebo „prodávající“) a objednatelem zboží, prací či služeb (dále jako „objednatel“ nebo „kupující“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký smluvní typ je mezi nimi sjednán. Jakékoliv obchodní podmínky objednatele mohou platit pouze v případě, že k takovému následku směřující projev vůle ze strany dodavatele je proveden výslovně a v písemné formě.

2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem musí být uzavřena písemně a může mít formu písemné smlouvy uzavřené na předem stanoveném formuláři nebo písemné nabídky dodavatele akceptované objednatelem.

3. Dodávané zboží práce či služby (dále vše jako „zboží“), jakož i doba dodání a cena budou specifikovány ve smlouvě, která může obsahovat i další ujednání.

4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen dodané zboží převzít. V případě prodlení objednatele s úhradou jakýchkoliv závazků vůči dodavateli není dodavatel povinen dodat objednateli zboží dříve, než budou veškeré splatné závazky objednatele uhrazeny. V případě prodlení výrobce s dodáním zboží dodavateli nebo nastanou-li překážky tzv. vyšší moci, je dodavatel oprávněn odpovídajícím způsobem jednostranně prodloužit termín dodání či od smlouvy částečně nebo v celém rozsahu odstoupit. V takovém případě objednatel není oprávněn požadovat náhradu újmy.

5. Objednatel je povinen dodané zboží ihned překontrolovat a nejpozději do 3 dnů od dodání zboží písemně oznámit dodavateli veškeré zjistitelné vady, kterými je zboží stiženo v době dodání. Nestane-li se tak, má se za to, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele dodáním.

7. Dodavatel není povinen hradit objednateli újmu vzniklou porušením dobrých mravů nebo povinnosti stanovené zákonem či smlouvou, s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti. Objednatel se uzavřením závazkového vztahu s dodavatelem vzdává práva na náhradu újmy vzniklé porušením dobrých mravů nebo povinnosti stanovené zákonem či smlouvou, s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči pohledávkám dodavatele. Objednatel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči dodavateli na třetí osobu bez písemného souhlasu dodavatele.

9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo činnosti ostatních ustanovení smlouvy či těchto podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny uzavřít dodatek ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.

10. Písemnou formou se rozumí dokument vyhotovený buď v tištěné podobě a zaslaný druhé smluvní straně poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, nebo dokument v elektronické podobě zaslaný elektronickou poštou.

11. Právní vztahy smluvních stran se řídí právem České republiky s vyloučením použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem. Záležitosti neupravené smlouvou nebo těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy či v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny smírným jednáním. Nedojde-li ke smírnému řešení, je k řízení příslušný obecný soud dodavatele. 

 

Platné do 31.12.2013

1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“ nebo „VOP“) se řídí všechny právní vztahy vzniklé mezi BMC – TECH s.r.o. jako dodavatelem zboží prací či služeb (dále jako „dodavatel“ nebo „prodávající“) a objednatelem zboží, prací či služeb (dále jako „objednatel“ nebo „kupující“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký smluvní typ je mezi nimi sjednán. Jakékoliv obchodní podmínky objednatele mohou platit pouze v případě, že k takovému následku směřující projev vůle ze strany dodavatele je proveden výslovně a v písemné formě.

2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem musí být uzavřena písemně a může mít formu písemné smlouvy uzavřené na předem stanoveném formuláři nebo písemné nabídky dodavatele akceptované objednatelem.

3. Dodávané zboží práce či služby (dále vše jako „zboží“), jakož i doba dodání a cena budou specifikovány ve smlouvě, která může obsahovat i další ujednání.

4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen dodané zboží převzít. V případě prodlení objednatele s úhradou jakýchkoliv závazků vůči dodavateli není dodavatel povinen dodat objednateli zboží dříve, než budou veškeré splatné závazky objednatele uhrazeny. V případě prodlení výrobce s dodáním zboží dodavateli nebo nastanou-li překážky tzv. vyšší moci, je dodavatel oprávněn odpovídajícím způsobem jednostranně prodloužit termín dodání či od smlouvy částečně nebo v celém rozsahu odstoupit. V takovém případě objednatel není oprávněn požadovat náhradu škody.

5. Objednatel je povinen dodané zboží ihned překontrolovat a nejpozději do 3 dnů od dodání zboží písemně oznámit dodavateli veškeré zjistitelné vady, kterými je zboží stiženo v době dodání. Nestane-li se tak, má se za to, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele dodáním.

7. Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah odpovědnosti dodavatele vůči objednateli za škodu, která vznikne objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu, je omezen do výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda; ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Náhrada škody je podmíněna uznáním práva na pojistné plnění ze strany pojišťovny dodavatele a je splatná ve lhůtě dvou týdnů po obdržení pojistného plnění. Objednatel se vzdává práva na náhradu jakékoliv škody pro případ, že při škodní události nedojde kromě poškození zboží dodaného dodavatelem nebo ke škodě na zdraví k žádné jiné přímé škodě. Výše sjednaná omezení se nepoužijí na náhradu škody způsobené úmyslně.

8. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči pohledávkám dodavatele. Objednatel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči dodavateli na třetí osobu bez písemného souhlasu dodavatele.

9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo činnosti ostatních ustanovení smlouvy či těchto podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny uzavřít dodatek ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu. 10. Písemnou formou se rozumí dokument vyhotovený buď v tištěné podobě a zaslaný druhé smluvní straně poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, nebo dokument v elektronické podobě zaslaný elektronickou poštou.

11. Právní vztahy smluvních stran se řídí právem České republiky s vyloučením použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží. Záležitosti neupravené smlouvou nebo těmito podmínkami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

12. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy či v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny smírným jednáním. Nedojde-li ke smírnému řešení, je k řízení příslušný obecný soud dodavatele. Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud pak krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dodavatele.

545 226 047