Kvalita, na kterou je spolehnutí

mayr® Antriebstechnik nedělá u bezpečnosti žádné kompromisy

Brzdy od společnosti mayr® Antriebstechnik zajišťují už celá desetiletí pohyby strojů na celém světě. Jak však tento přední výrobce dosahuje vysoké kvality a vynikající spolehlivosti svých produktů? Díky čemu je technologie tření mayr® nejlepší světovou technologií pro bezpečnostní brzdy? Jako jeden z mála výrobců může tato renomovaná rodinná firma využívat zkušeností nashromážděných v průběhu několika desetiletí a bohatého know how v oblasti technologie tření a má také k dispozici rozsáhlé možnosti zkoušek. Protože bezpečnost lidí a strojů, například u výtahů, větrných elektráren nebo obráběcích strojů, nestrpí žádné kompromisy.

Kvalitní třecí obložení je základem pro výrobu spolehlivých bezpečnostních brzd. Zde nyní společnost mayr® Antriebstechnik udává standard svou nově vyvinutou technologií třecího obložení. Stojí za ní velký tým vysoce kvalifikovaných vývojářů a techniků, který ctižádostivě a s velkým zaujetím den co den pracuje na její optimalizaci. Třecí obložení není 100% homogenní, ale skládá se z mnoha součástí, které na vnější vlivy a okolní podmínky reagují různě. Přesto se vývojářům společnosti mayr® Antriebstechnik podařilo vytvořit ve spolupráci s experty na třecí obložení novou technologii, se kterou se u brzd dosahuje mnohem stálejšího kroutícího momentu a vyšší hustoty výkonu. Vliv okolních podmínek, např. vlhkosti vzduchu nebo teploty, byl úspěšně omezen. "S novým vícestupňovým obložením lze dosáhnout vyšších brzdných momentů a vyššího tření specificky podle plochy, což znamená, že brzdy jsou při stejných vlastnostech konstruovány kompaktněji", vysvětluje Philipp Kempf, vývojář společnosti mayr® Antriebstechnik v Mauerstettenu. "Pro vyšší brzdné momenty a více namáhané brzdy je podle okolností možné zvolit menší a lehčí konstrukční velikost brzd." To odpovídá obecnému trendu, že stroje a jejich součásti, např. motory, musí být konstruovány stále kompaktnější a s vyšší hustotou výkonu. V současné době na trhu opakovaně nacházíme brzdy, které nedosahují ani jmenovitý moment specifikovaný v katalogu. Naproti tomu brzdy mayr® spolehlivě zajišťují nejvyšší provozní bezpečnost.

Pojetí bezpečnosti a kvality mayr®

Firma obecně dbá na pečlivou kontrolu kvality: jádro pojetí bezpečnosti a kvality společnosti mayr® tvoří obsáhlé testy a kontroly. Právě také v oblasti technologie třecího obložení: zajišťují, aby hodnoty uvedené v katalogu byly také spolehlivě dosaženy.  "Kvalita se tedy jednak týká našeho servisu a prodeje a tím i poradenství poskytovaného našim zákazníkům", zdůrazňuje Philipp Kempf. "Díky našim možnostem provádět obsáhlé zkoušky, našemu know-how i díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni poskytnout spolehlivé výpovědi. To také znamená, že dobře známe hranice námi používaných třecích systémů." Na druhé straně se zkušenosti a informace získané při zkouškách přirozeně přenášejí do vývoje produktů, takže ty ve výsledku vykazují velmi vysokou kvalitu. Pro technologii třecího obložení to konkrétně znamená ty nejlepší a nejvíce kvalifikované třecí systémy pro všechna použití. "Provádíme obšírné testy, abychom třecí systém kvalifikovali pro použití v nejrůznějších podmínkách. Základní výzkum provádíme i ve spolupráci s externími instituty, tak abychom vždy postupovali v souladu s nejnovějšími trendy", říká Philipp Kempf. Celá řada zákazníků mayr® potvrzuje: "Tak obšírné a tak dobře vybavené zkoušky pro průmyslové brzdy najdeme jen u společnosti Mayr."

Kvalifikace a optimalizace třecího obložení

Prvním opatřením pro zajištění kvality je v rámci procesu konstrukce u společnosti mayr® Antriebstechnik kvalifikace třecího obložení na zkušebním zařízení pro testování obložení. V tomto zkušebním zařízení analyzujeme a hodnotíme malé, normované vzorky třecího obložení ohledně jejich chování při tření a opotřebení. "Díky tomu jsme schopni provést vhodný předvýběr třecího obložení pro dané použití", vysvětluje Philipp Kempf. Protože však výsledky ze zkušebního zařízení pro testování obložení nelze věrně převést na "reálné" bezpečnostní brzdy, jsou poté zapotřebí ještě další rozsáhlé testy u brzd. Kromě toho společnost mayr® Antriebstechnik využívá zkušební zařízení pro testování obložení také pro optimalizaci již dosažené kvality třecího obložení ve spolupráci s jeho výrobcem, například ve vztahu k takovým kritériím jako je tření, součinitel tření nebo chování při záběhu. "Navíc lze pomocí tohoto zkušebního zařízení kontrolovat kromě způsobilosti třecího obložení také výrobní šarže sériového třecího obložení", doplňuje Philipp Kempf. "Tím zajišťujeme, že naše sériové brzdy mají vždy technicky bezvadné třecí obložení."

Rozsáhlá, dobře vybavená zkušebna

Aby brzdy při použití v příslušném zařízení vždy zajišťovaly nejvyšší možnou bezpečnost, je důležité, aby statický a dynamický brzdný moment odpovídal specifikacím daného zákazníka. Proto je nutné kontrolovat tyto dvě podmínky použití i pomocí zkušební techniky. To provádíme, vždy podle rozsahu brzdného momentu a velikosti brzd, pomocí různých zkušebních zařízení pro testování setrvačných hmot a co nejvíce realisticky. "Ve zkušebním zařízení pro testování setrvačných hmot podrobujeme naše bezpečnostní brzdy například také klimatickým testům v rozsahu teplot od -40 °C do +180 °C a v rozsahu vlhkosti vzduchu od téměř 0 % do 95 %", popisuje Philipp Kempf možnosti zkoušek ve společnosti mayr® Antriebstechnik v Mauerstettenu. "K tomuto účelu bezpečnostní brzdy hermeticky uzavřeme do tepelně izolované komory. Klimatizační jednotka v ní pak vytvoří požadovanou teplotu, příp. vlhkost vzduchu. Chceme získat reálný obraz, chceme vědět, co se při použití u zákazníka skutečně děje." Při zkouškách tak zjišťujeme takové parametry jako brzdný moment, počet otáček, teplotu, hodnotu tření a průběh tření a zkoušky provádíme v různých podmínkách. Navíc vyhodnocujeme průběh hodnot tření a chování třecího systému při opotřebení. Tak lze ověřit, zda byla bezpečnostní brzda pro daný případ použití zvolena a dimenzována správně. 

Data jako základ pro vysokou kvalitu servisu

Data, která společnost mayr® Antriebstechnik získává ze zkoušek, se přenášejí do výpočtových nástrojů pro bezpečnostní brzdy. Tak lze například stanovit přípustné tření v závislosti na počtu otáček a přítlaku nebo hodnoty tření v závislosti na teplotě. Navíc mohou vývojáři poskytovat výpovědi ohledně průběhu hodnot součinitele tření v závislosti na počtu otáček, přítlaku a tření nebo ohledně opotřebení v závislosti na přítlaku, kluzné rychlosti a tření. "Z toho pak dokážeme vyvodit návrhové směrnice pro konstrukci", shrnuje Philipp Kempf. "Navíc jsme schopní činit spolehlivé závěry: například jak se bude brzdový systém chovat za určitých podmínek, co je u speciálního použití možné a co nikoliv. Tím získáváme základ pro vysokou kvalitu servisu."

Na závěr - 100% kontroly kvality

Kromě opatření přispívajících k zajištění kvality během konstrukčního procesu provádí společnost mayr® Antriebstechnik obšírnou závěrečnou zkoušku. Každá bezpečnostní brzda, která závod opouští, je po kompletní montáži a nastavení podrobena 100% zkoušce. Při ní se stanovují funkčně relevantní parametry, např. přitahovací a rozpínací napětí, odpor cívky, elektrická kapacita cívky, izolace cívky vůči krytu, axiální síla, zdvih kotvy a funkční princip kontroly stavu sepnutí. Při dodání brzdových jednotek, např. ROBA®-topstop® nebo ROBA-stop®-S, jako kompletních brzdových jednotek, tzn. s pevně namontovanou přírubovou deskou, může společnost mayr® Antriebstechnik provést také zkoušku kroutícího momentu. Vychází tak vstříc stále častějším přáním zákazníků ohledně měření kroutícího momentu jako součásti specifikace. Všechny zjištěné naměřené hodnoty se archivují spolu s příslušným sériovým číslem brzdy v elektronické databázi. Tím je zaručena 100% zpětná dohledatelnost. Aby brzdy společnosti mayr® Antriebstechnik trvale poskytovaly potřebnou bezpečnost, využívá firma transparentní procesy, obšírné zkoušky, dlouholeté zkušenosti a kvalifikované pracovníky. A Philipp Kempf zdůrazňuje: "Jako spolehlivý partner musíme nabízet produkty, na které je spolehnutí. Neboť  bezpečnost nezná kompromisy."

Obrázek 1: Brzdy od společnosti mayr® Antriebstechnik zajišťují už celá desetiletí pohyby strojů na celém světě. Jako jeden z mála výrobců může tato renomovaná rodinná firma využívat zkušeností nashromážděných v průběhu několika desetiletí a bohatého know how v oblasti technologie tření a má také k dispozici rozsáhlé možnosti zkoušek. Protože bezpečnost lidí a strojů, například u výtahů, větrných elektráren nebo obráběcích strojů, nestrpí žádné kompromisy. Zdroj: mayr® Antriebstechnik

Obrázek 2: Všechny bezpečnostní brzdy mayr® jsou podrobeny pečlivé kontrole kvality: k ní patří opatření na zajištění kvality během konstrukčního procesu a také rozsáhlá výstupní kontrola. Před expedicí jsou všechny brzdy pečlivě kontrolovány a funkčně relevantní hodnoty jsou zdokumentovány. Zdroj: mayr® Antriebstechnik

Obrázek 3: Vývojářům společnosti mayr® Antriebstechnik se podařilo vytvořit novou technologii třecího obložení, se kterou se u brzd dosáhne mnohem stálejšího kroutícího momentu a vyšší hustoty výkonu. S novým vícestupňovým obložením lze dosáhnout vyšších brzdných momentů a vyššího plošného tření, což znamená, že brzdy při stejných vlastnostech pracují kompaktněji. Pro vyšší brzdné momenty a více namáhané brzdy lze podle okolností zvolit menší a lehčí konstrukční velikost brzd. Zdroj: mayr® Antriebstechnik

545 226 047